دوشنبه 6 دلو 1393 وقت محلی 10:50 AM

جدول نشرات

وقت محلی

دویم پروګرام

دوشنبه 06 دلو 1393

07:30 - 07:59 AM


08:00 - 09:00 AM09:40 - 09:59 AM

در جستجوی گمشده گان


10:00 - 11:00 AM

دویم پروګرام11:32 - 11:45 AM

هوای تازه


11:46 - 11:59 AM

در امتداد لحظه ها


12:00 - 01:00 AM

دریم پروګرام01:08 - 01:59 AM

سرود و سخن


02:00 - 03:00 AM

څلورم پروګرام03:32 - 03:45 AM

سپورت


03:46 - 03:59 AM

زن و زندگی


04:00 - 05:00 AM

پنځم پروګرام05:45 - 05:59 AM

روستای من خانه من06:00 - 06:59 AM

مجله خبری عصر

دوشنبه 06 دلو 1393