سه شنبه 10 قوس 1394 وقت محلی 08:19 AM

جدول نشرات

وقت محلی

لومړی پروګرام

سه شنبه 10 قوس 1394

08:00 - 09:00 AM

لومړی پروګرام09:32 - 09:59 AM

مجله آزادی و هفت شهرعشق


10:00 - 11:00 AM

دویم پروګرام11:32 - 11:45 AM

سپورت


11:46 - 11:59 AM

زن و زندگی


12:00 - 01:00 AM

دریم پروګرام


01:00 - 02:00 AM


01:08 - 01:59 AM

سرود و سخن


02:00 - 03:00 AM

څلورم پروګرام03:45 - 03:59 AM

آشیانه


04:00 - 05:00 AM

پنځم پروګرام05:40 - 05:59 AM

آزادی و شنونده گان06:30 - 06:59 AM

مجله خبری عصر

سه شنبه 10 قوس 1394