دوشنبه 11 حوت 1393 وقت محلی 01:19 AM

جدول نشرات

وقت محلی

برنامه بعدي
07:00 - 08:00 PM

مجله خبری صبحگاهی

دوشنبه 11 حوت 1393

07:30 - 07:59 PM

مجله خبری صبحگاهی


08:00 - 09:00 PM

لومړی پروګرام


09:00 - 10:00 PM

برنامه نخست

میزبان نویسنده

09:40 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


10:00 - 11:00 PM

دویم پروګرام11:32 - 11:45 PM

هوای تازه


11:46 - 11:59 PM

در امتداد لحظه ها


12:00 - 01:00 PM

دریم پروګرام01:08 - 01:59 PM

سرود و سخن


02:00 - 03:00 PM

څلورم پروګرام03:32 - 03:45 PM

سپورت


03:46 - 03:59 PM

زن و زندگی


04:00 - 05:00 PM

پنځم پروګرام05:45 - 05:59 PM

روستای من خانه من06:00 - 06:59 PM

مجله خبری عصر

دوشنبه 11 حوت 1393