نرخ اسعار
۷۸.۷۷ افغانی ۱ دالر
۸۴.۴۲ افغانی ۱ یورو
۹۷.۲۰ افغانی ۱ پوند
۲۰.۸۸ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۱.۴۷ افغانی ۱ درهم
۹۲۳ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۲۵۴ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۱.۴۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان