نرخ امروز
۷۵.۵۰ افغانی ۱ دالر
۸۵.۴۰ افغانی ۱ یورو
۹۹.۲۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۸۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۴۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۵.۷۵ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۰۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۵۰ افغانی ۱ درهم