نرخ امروز
۷۱.۷۰ افغانی ۱ دالر
۸۳.۹۰ افغانی ۱ یورو
۹۵.۴۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۵۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۶۰۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۱۱.۸۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۱۹.۰۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۱۹.۴۰ افغانی ۱ درهم