نرخ امروز
۸۰.۱۵ افغانی ۱ دالر
۹۰.۱۰ افغانی ۱ یورو
۹۹.۸۰ افغانی ۱ پوند
۱۱۷۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۰۴ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۶.۵۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۱.۲۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۱.۷۵ افغانی ۱ درهم