نرخ امروز
۷۵.۳۵ افغانی ۱ دالر
۸۵.۷۰ افغانی ۱ یورو
۹۶.۵۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۶۵ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۳۶ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۶.۷۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۰۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۴۵ افغانی ۱ درهم