نرخ امروز
۷۶.۳۰ افغانی ۱ دالر
۸۵.۷۰ افغانی ۱ یورو
۹۸.۵۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۶۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۴۸۳ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۵.۰۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۱۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۷۰ افغانی ۱ درهم