نرخ امروز
۷۸.۲۵ افغانی ۱ دالر
۸۶.۱۰ افغانی ۱ یورو
۹۴.۵۰ افغانی ۱ پوند
۱۱۰۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۰۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۶.۹۵ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۷۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۱.۲۵ افغانی ۱ درهم