نرخ امروز
۷۸.۹۰ افغانی ۱ دالر
۸۷.۰۰ افغانی ۱ یورو
۱۰۱.۲۰ افغانی ۱ پوند
۱۱۰۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۴۹۹ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۶.۵۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۹۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۱.۴۰ افغانی ۱ درهم