نرخ امروز
۸۰.۰۰ افغانی ۱ دالر
۸۹.۴۰ افغانی ۱ یورو
۱۰۱.۲۰ افغانی ۱ پوند
۱۱۳۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۳۸ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۵.۶۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۱.۲۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۱.۷۵ افغانی ۱ درهم