نرخ امروز
۶۸.۴۰ افغانی ۱ دالر
۸۰.۵۰ افغانی ۱ یورو
۸۸.۸۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۶۵ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۶۳۴ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۱۷.۷۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۲۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۱۸.۵۸ افغانی ۱ درهم