نرخ اسعار
۸۶.۲۳ افغانی ۱ دالر
۹۳.۸۷ افغانی ۱ یورو
۱۰۵.۶۳ افغانی ۱ پوند
۲۲.۸۴ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۳.۴۷ افغانی ۱ درهم
۱۰۲۴ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۲۹۴ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۱.۵۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان