نرخ اسعار
۷۳.۶۷ افغانی ۱ دالر
۷۸.۶۲ افغانی ۱ یورو
۹۱.۵۵ افغانی ۱ پوند
۱۹.۴۴ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۰۳ افغانی ۱ درهم
۸۳۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۲۴۹ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۱.۱۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان