نرخ امروز
۷۶.۱۰ افغانی ۱ دالر
۸۵.۹۰ افغانی ۱ یورو
۹۸.۰۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۵۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۶۵ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۶.۱۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۲۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۶۵ افغانی ۱ درهم