نرخ امروز
۷۵.۶۰ افغانی ۱ دالر
۸۷.۸۰ افغانی ۱ یورو
۹۸.۰۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۵۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۸۹ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۵.۸۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۰۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۶۰ افغانی ۱ درهم