نرخ امروز
۸۱.۷۰ افغانی ۱ دالر
۹۶.۴۰ افغانی ۱ یورو
۱۱۰.۵۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۸۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۵۰۵ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۳.۳۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۱.۲۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۲.۰۰ افغانی ۱ درهم