نرخ امروز
۷۷.۳۵ افغانی ۱ دالر
۸۴.۴۰ افغانی ۱ یورو
۹۸.۵۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۹۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۴۸۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۵.۷۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۴۳ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۹۰ افغانی ۱ درهم