نرخ امروز
۷۸.۶۵ افغانی ۱ دالر
۸۶.۸۰ افغانی ۱ یورو
۹۳.۶۰ افغانی ۱ پوند
۱۱۳۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۴۹۶ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۶.۷۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۷۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۱.۲۰ افغانی ۱ درهم