نرخ امروز
۷۶.۸۵ افغانی ۱ دالر
۹۰.۲۰ افغانی ۱ یورو
۱۰۰.۰۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۴۰ افغانی ۱۰۰۰ روپیه هندی
۴۷۵ افغانی ۱۰۰۰ روپیه پاکستانی
۰۳.۲۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۲۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۸۵ افغانی ۱ درهم