نرخ امروز
۶۸.۰۰ افغانی ۱ دالر
۷۱.۷۰ افغانی ۱ یورو
۸۲.۸۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۲۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۶۳۲ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۱۷.۱۸ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۰۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۱۸.۴۵ افغانی ۱ درهم