نرخ امروز
۷۳.۱۰ افغانی ۱ دالر
۸۴.۴۰ افغانی ۱ یورو
۹۴.۸۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۷۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۶۹ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۹.۱۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۱۹.۳۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۱۹.۸۵ افغانی ۱ درهم