نرخ امروز
۷۵.۹۰ افغانی ۱ دالر
۸۷.۲۵ افغانی ۱ یورو
۹۸.۰۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۳۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۵۷۶ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۰۵.۸۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۰۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۲۰.۵۵ افغانی ۱ درهم