نرخ امروز
۶۸.۹۰ افغانی ۱ دالر
۸۵.۰۰ افغانی ۱ یورو
۹۶.۲۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۹۰ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۶۰۳ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۱۵.۲۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۳۰ افغانی ۱ ریال سعودی
۱۸.۷۰ افغانی ۱ درهم