نرخ امروز
۶۹.۴۰ افغانی ۱ دالر
۸۲.۰۰ افغانی ۱ یورو
۹۰.۴۰ افغانی ۱ پوند
۱۰۶۵ افغانی ۱۰۰۰ کلدار هندی
۶۳۲ افغانی ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی
۱۶.۶۰ افغانی ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۸۵ افغانی ۱ ریال سعودی
۱۸.۹۰ افغانی ۱ درهم