لینک های دستیابی پذیر

خواست مشاوران کانگرس امریکا از اعضای مجلس نماینده‌گان


مشاوران کانگرس امریکا از اعضای مجلس اینکشور خواسته اند تا مانع شرکت های دولتی چین شوند و نگذارند که آنها تجارت شهروندان امریکا را بخرند یا بر آنها تسلط داشته باشند.

کمیسیون روابط اقتصادی و امنیتی کانگرس امریکا گزارشی را برای سال ۲۰۱۶ تهیه کرده و در آن مشوره داده‌است که قانون تعدیل شود و در نتیجه شرکت های دولتی چین نتوانند بالای شرکت های امریکایی تسلط داشته باشند.

گزارش که دیروز چهارشنبه نشر شد، این نگرانی را آشکار ساخته که شرکت های چینایی شاید برای خدمت به آنکشور، از راه های تکنالوژی، استخبارات و قدرت در بازار استفاده کنند.

در ادامه گزارش همچنان گفته شده که سرمایه گزاری چین در امریکا در سال ۲۰۱۶، به صورت بی سابقه به سی میلیارد دالر افزایش یافته است.

هفت و نیم میلیارد دالر از این میان، توسط شرکت های دولتی چین به صورت مستقیم سرمایه گزاری شده‌است.

XS
SM
MD
LG