OpenLayers

کرونا روسیو وعیش :زنده نقشه

این نقشهی فعال شیوع ویروس را قسمیکه پوهنتون جانز هاپکنز، سازمان صحی جهان و Worldometers.info نظارت میکنند، نشان میدهد. این فهرست آمار بر اساس اطلاعات داده شده از سوی حکومتها تهیه شدهاست. در بسیاری از کشورها، بر نشر اینگونه معلومات و یا دلیل اینکه چرا نمیخواهند حقیقت را بیان کنند، محدودیت است. روش، شفافیت و کیفیت این معلومات میتواند به شکل چشمگیری نظر به کشورها متفاوت باشد. در مورد این موضوع میتواند اینجا بیشتر بخوانید.