لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۸ کابل ۰۳:۱۹

خبر ها

کوميسيون مستقل انتخابات افغانستان با مشکل بودجه روبروست ٠

کوميسيون مستقل انتخابات درافغانستان سر از سال نو بامشکل جدي افلاس روبروست ٠
که درنتيجه امکان دارد شماري زيادي از کارمندان اين کوميسيون وظايف شان را ترک گويند ٠

عبدالله احمدزي معاون عملياتي اين کوميسيون ديروز ضمن اظهار اين مطلب به آژانس خبررساني پژواک گفت که سر از امروز اول حمل بودجۀ دراختيا ر نه دارند ٠

بودجۀ اين کوميسيون درگزشته از سوي سازمان ملل متحد تهيه مي شد اما سر از سال نوبايد از سوي دولت افغانستا ن تامين گردد ٠

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان سال نو وجشن نوروز را به هموطنان خود تبريک مي گويد ٠

حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان ، جشن نوروز وسال جديدي هجري شمسي را به هموطنان خود تبريک مي گويد ٠

دراعلاميۀ که به اين مناسبت از طرف رياست جمهوري منتشر گرديده ، رئيس جمهور تشکيل شوراي ملي وشوراهاي ولايتي را بزرگترين دست آوردهاي مردم افغانستان درسال گزشته عنوان نموده است ٠
اعلاميه از قول رئيس جمهور مي افزايد که درسال نو کارهاي بزرگي ديگري پيش روداريم ، معرفي کابينۀ جديد وشوراي عالي ستره محکمه به شوراي ملي ، ايجاد هماهنگي وهمکاري بيشتر درقواي ثلاثۀ دولت از مهمترين مهام دولت درسال نو است ٠
حامد کرزي از هموطنان خود وبالخصوص از دهقانان وباغداران تقاضا نموده تا بخاطر سرسبزي کشور به کشت بهاري زمين هاي شان پرداخته ونهال شاني کنند ٠

جشن نوروز وآغاز سال جديد هجري شمسي امروز درافغانستان ايران وچندکشور منطقه تجليل مي شود ٠

زندان پلچرخي به پديرش اسيران جديد آمادگي مي گيرد ٠

دگروال جيمز يونتس سخنگوي نيروهاي ايتلاف به رهبري امريکا ديروز دريک نشست خبري گفت که بلاک چهارم زندان پلچرخي تاپايان سال جاري براي پديرش زندانيان افغانيکه درحال حاضر درزندانهاي نيروهاي امريکايي به سر مي برند آماده خواهدشد ٠

وي افزود که اين پروژۀ تعميراتي به مصرف يازده مليون دالر امريکايي ، توسط انجنيران اردوي ايالات متحدۀ امريکا به پيش برده مي شود ٠

ازسوي ديگر تورن جنرال ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان به آژانس خبررساني پژواک گفت که اين بلاک براي نگهداري زندانيان افغان که حالا درزندان هاي نيروهاي امريکايي درميدان هوايي بگرام ، قندهار وگوانتانامو به سر مي برند ، درنظر گرفته شده است ٠

فعاليت دسته جمعي نهال شاني درولايت غزني ديروز آغاز شد٠

بيش از دوصد نفرا ز مامورين دولتي ، شاگردان مکاتب ، مردم ودهقانان اين ولايت ديروز درنهال شاني سهم گرفته اند ٠

قرار است شش هزار نهال ميوه دار وبي ميوه طي اين تلاش ها درين ولايت غرس شود ٠

اين نهال ها ازسوي رياست زراعت ومالداري ولايت غزني تهيه شده است ٠

سلطان حسين عباس يار رئيس ادارۀ زراعت ومالداري ولايت غزني که اين نهال ها را تهيه نموده مي گويد که درنظر گرفته شده تا درنتيجه يک پلان دراز مدت شهر غزني به درختان سبز احاطه شود ٠
وي افزود که احداث يک جنگل مصنوعي درمنطقه جنگل باغ نيز مد نظر مي باشد ٠
سلطان حسين عباسيار رئيس اداره زراعت ومالداري غزني مي گويد که فعاليت دسته جمعي يا اشر براي نهال شاني پس از رخصتي نوروز براي شش روز ادامه خواهد داشت ٠

پنج کشور عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد موفق نه شده اند تا يک ستراتيژي مشترکي را درتعامل با بحران هستوي ايران به ميان آورند ٠

پنج کشور عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد موفق نه شده اند تا يک ستراتيژي مشترکي را درتعامل با بحران هستوي ايران به ميان آورند ٠
گزارش ها خبر مي دهد که امريکا ، برتانيه وفرانسه قناعت چين وروسيه را درباره نيازمندي به تهديد اقدامات شديد تر عليه ايران درين مورد حاصل نه کرده اند ٠

کارمندان ارشد وزارت هاي خارجه اين کشورها با مسئولان آلمان ديروز براي چهارساعت در نيويارک مداکراتي داشتند ٠
قرار است پانزده کشور عضو شوراي امنيت امروز دربارۀ يک قطع نامۀ اين شورا که از ايران تقاضا مي کند تا غني سازي يورانيم را متوقف سازد مباحثاتي بيشتري انجام دهند ٠

يک تيلر مواد خوراکي از سوي افراد مسلح ناشناس درهلمند به آتش کشيده شده است

يک تيلر که موادي خوراکي رابه نيروهاي امريکايي مي رساند ديروز درولسوالي گرشک ولايت هملند از سوي افراد ناشناس به آتش کشيده شده است ٠
اخترمحمد باشندۀ قريۀ نوروز ولسوالي گرشک که تيلر مدکور درآنجا مورد حمله قرار گرفته ، درتماس تلفوني به آژانس خبري پژواک گفت که افراد مسلح ناشناس سوار دريک موتر سراچه تيلر را به وسيلۀ راکت انداز هدف قرار دادند ٠
وي افزود که تيلر پس از اصابت راکت آتش گرفت اما نيروهاي امنيتي فورا به محل رسيده وآتش را خاموش ساختند ٠
امان الله مدير جنايي ولسوالي گرشک ، ضمن تاييد خبر اين واقعه مي گويد که خساراتي چنداني به موتر تيلر وارد نه شده است ٠

ويلاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه جهت بازديد رسمي ازچين امروز وارد پيکنگ پايتخت اين کشور شده است ٠

ويلاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه جهت بازديد رسمي ازچين امروز وارد پيکنگ پايتخت اين کشور شده است ٠

گسترش روابط تجارتي ، وهمکاري درعرصۀ انژري ، انتظار ميرود مهمترين مسايل موردبحث رهبران دوکشور باشد ٠

همچنين قرارا ست رئيس جمهور روسيه وهيئت ههمراه وي درمناسبت سال روسيه درچين شرکت ورزند ٠

يک مقام افغانستان تاکيد مي کند که تاريخي براي ارايۀ لست کابينۀ جديد به ولسي جرگه تعيين نه شده است ٠

فاروق وردگ وزير دولت درامور پارلماني ، تاکيد مي کند که تاريخي براي ارايۀ لست کابينۀ جديد به ولسي جرگه تعيين نه شده است ، وشايعه پردازي درين باره رد مي کند ٠
وي طي يک تماس تلفوني به آژانس خبري پژواک گفت که ما تا به حال کدام تاريخي را تعيين نه کرده ايم اما اين لست طي چندروز آينده به جرگه پيش کش شود ٠

وي در مورد اين شايعات که گويا داکتر رنگين سپنتا مشاور رئيس جمهور درامور بين المللي به حيث وزير خارجه ومحمد حنيف اتمر وزير کنوني انکشاف دهات به حيث وزير داخله وداکتر محمد امين فرهنگ وزير اقتصاد به حيث وزير معارف نامزد شده اند ، معلوماتي نه داد ٠

صدها نفر از مخالفين دولت بيله روس ، درادامۀ اعترا ض بر نتايج رسمي انتخابات روز يکشنبه درين کشور ، شب گزشته را دريکي از ميدان هاي مينسک پايتخت اين کشور سپري کردند ٠

صدها نفر از مخالفين دولت بيله روس ، درادامۀ اعترا ض بر نتايج رسمي انتخابات روز يکشنبه درين کشور ، شب گزشته را دريکي از ميدان هاي مينسک پايتخت اين کشور سپري کردند ٠

درنتيجۀ اين انتخابات ، اليکسندر لوکاشينکا رئيس جمهور بيله روس براي دورۀ سوم به حيث رييس جمهور تعيين شده است ٠

نيروهاي پوليس تظاهر کننده گاني را که شب گزشته درميدان اکتوبر خيمه زده بودند احاطه کرده بود ٠

مواردي از مشاجره وجنجال هاي خفيفي ميان تظاهر کننده گان وپولس گزارش شده ، اما کدام حرکتي از سوي مقامات براي بستن خيمه هاي مخالفين صورت نه گرفته است ٠
هزاران نفر از تظاهر کننده گان که ديروز درين ميدان گردهم آمده بودند خواستار الغاي نتايج رسمي انتخابات شدند که رئيس جمهور لوکاشينکا را با کسب بيش از هشتادو دودرصد آرا برنده مي داند ٠

اليکسندر ميلينکيويچ ،بارزترين نامزد مخالفين که طبق نتايج رسمي به شش درصد آرا دست يافته ، اين انتخابات را غيرقانوني خوانده واز هواداران خود تقاضا کرده است براي واژگون ساختن نتايج به تالاش هاي دراز مدت آماده شوند

درادامۀ کشتار هاي مشابه به اعدام ، انفجارات وحملات ديگردرعراق ديروز حد اقل بيست وشش نفر درين کشور کشته شده اند ٠

درادامۀ کشتار هاي مشابه به اعدام ، انفجارات وحملات ديگردرعراق ديروز حد اقل بيست وشش نفر درين کشور کشته شده اند ٠
اين حوادث درحاليکه ديروز سومين سال جنگ درعراق سپري شد درين کشور گزارش شده است ٠
جورج بوش رييس جمهور ايالات متحدۀ امريکا به اين مناسبت گفت که امريکا عراق را ترک نه خواهد گفت ٠
جورج بوش ياد آورشد که رهايي شهر تل عفر درشمال بغداد که از سوي نيروهاي عراقي وامريکايي به گفتۀ وي ازچنگ شبکۀ القاعده وشورشيان آزاد ساخته شد يکي اسباب خوشبيني دربارۀ آيندۀ عراق را فراهم مي کند ٠
٣٢٠٦٤

(روش وستراتيژيکه درتل عفربه کار گرفته شد ونتايجي خوبي داشت ، دريک شبانه روزي به ميان نيامده بلکه اين روش از تلاش هاوتصحيح اشتباهات مکرر شکل گرفته است ٠
دانستن خشونت وبي رحمي دشمن درعراق به وقت وزماني نياز داشت ، اما ستراتيژي وروش ما اکنون موثر قرار گرفته چون مردم تل عفر به خاطر کاري خوبي که نيروهاي امريکايي به نيابت آنها انجام دادند سپاس گزارند ٠)

دريک رويداد ديگر به ارتباط جنگ درعراق پنجا ويک نفراز مخالفين جنگ طي مظاهراتيکه درجلو پنتاگون وزارت دفاع امريکا درواشنګتن به راه انداخته شده بود بازداشت شده اند ٠

طي چنين تظاهراتي ديگريکه درکاليفورنيا ديروز صورت گرفت ويک سرک مسدود شده بود هفده نفر بازداشت شده اند ٠

رئيس کمسيون انتخابات بال روس امروز اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکا با بدست آوردن ٨٢ در صد کل آرا براى بار سوم به رياست جمهورى بلا روس برگزيده شد.

آقاى لوکاشنکا در پى اعلام نتائيج انتخابات گفت مخالفان با اينکه براى يک انقلاب تلاش کردند ناکام شدند.
اما رقيب لوکشنکا آقاى آلکساندر ميلانکوويچ ميگويد ٦ در صد راى را بدست آورده است.
اقاى ميلانکوويچ ميگويد در انتخابات رياست جمهورى تقلب و جعل کارى بيش از حد صورت گرفت. وى خواستار برگزارى يک انتخابات مجدد و عادلانه شد.
ميلانکوويچ از مخالفان خواسته است مجددا امشب در ميدان اکتوبر در شهر منيسک پايتخت بلا روس اجتماع نمايند.

روابط خارجى اتحاديه اروپا ميگويد، امکان زيادى موجود است که تعزيرات اتحاديه بر بلا روس همچنان ادامه يابد.

کمشنر روابط خارجى اتحاديه اروپا بينيتا فيريرو والدنر ميگويد، بدنبال بروز نزاع در انتخابات رياست جمهورى در بلا روس امکان زيادى موجود است که تعزيرات اتحاديه بر انکشور همچنان ادامه يابد.
خانم والدنر که در يک وقفه ء جلسهء وزراى خارجه اتجاديه در مورد انتخابات بلا روس صحبت ميکرد گفت، به گمان اغلب احتمال محدويت تمديد ويزه نسبت به هر تحريم ديگر بر بلا روس بيشتر باشد.
وزير خارجه اتريش اورسلا پلانيسک که رياست دوره يى اتحاديه را بدوش ارد ميگويد ، انتخابات روز يکشنبه در بلا روس تحت شعاع فضاى رعب و ترس انجام شد.
وى گفت مخالفان دولت در جريان انتخابات مرتب مورد تهديد قرار گرفتند.
وزير خارجه جمهورى چک نيز اين انتخابات را غير عادلانه و غير دموکراتيک توصيف کرد.

انتظار ميرود وزراى خارجه پنج کشور عضو دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد امروز در نيويارک در باره برنامه هسته يى ايران ملاقات نمايند،

انتظار ميرود وزراى خارجه پنج کشور عضو دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد امروز در نيويارک با هم ديدار و ملاقات نمايند، و در اين نشست در باره برنامه هسته يى ايران به توافق دراز مدت دست يابند.
مقامات امريکا ، روسيه فرانسه ، برتانيا و چين همراه با آلمان قرار است روى اين موضوع مذاکره کنند که ،اگر ايران به تقاضا هاى قطع فعاليت هاى غنى سازى يورانيم در تاسيسات هسته يى خود همچنان جواب رد بدهد ، چه اقدامى عليه آن کشور صورت گيرد.
شوراى امنيت سازمان ملل تلاش دارد در مورد پيش نويسى بيانيه يى به توافق برسد که بر موجب آن از ايران خواسته خواهد شد قطع کامل فعاليت هاى هسته يى را بپذيرد و توافقات قبلى اداره بين المللى انرژى اتومى سازمان ملل را برگردد.

يک محکمه تاجکستان هفده افغان را به جرم کشتن يک پوليس، گروگان گيرى، و قاچاق، غير قانونوى اسلحه تا ٢٥ سال به زندان محکوم کرده است.

يک مقام محکمه محلى ختلان ، جمعه خان سيدوف گفت، اين هفده افغان از جمله ء گروپ هستند که قاچاق مواد مخدر نيز متهم اند.
وى گفت، تحقيقات در باره فعاليت هاى آنها جريان دارد

سلوبودان ميلاسويچ رييس جمهور يگوسلاوياي سابق امروز در شهر زادگاه او در جنوبشرق بلگراد دفن خواهد شد

سلوبودان ميلاسويچ رييس جمهور يگوسلاوياي سابق امروز در شهر زادگاه او در جنوبشرق بلگراد دفن خواهد شد
ميلاسويچ روز شنبي گذشته در اتاق زندانش د رمحکمه پين المللي جرايم جنگي در هاگ هالند در اثر حمله قلبي در گذشت
وي به اتهام قتل عام ، جرايم جنگي و جنايات عليه بشريت زير محاکمه بود
مراسم تدفين وي توسط حزب سوسيالست که زماني ميلاسويچ رهبري آنرا بعهده داشت سازمان يافته است
ديروز چند صد تن از طرفداران او در بلگراد جمع شده بودند و مخالفين اجتماعاتي را بر ضد ميلاسويچ در اواخر امروز بر پا خواهند کرد
خانم ميلاسويچ و پسر او که متهم په سو استفاده از قدرت در سربيا اند و در خارج از آنکشور پسر ميبرند در مراسم تدفين اشتراک نخواهند کرد

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG