لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۶ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۸:۲۱

در حدود سی تن افغان كه عريضه های پناهنده گي شان در بريتانيا رد شده بود به افغانستان به طور اجباری فرستاده شدند٠ مسي بروك سخنگوی وزارت داخله بريتانيا گفت : عريضه هر پناهنده كه از طرف وزارت داخله رد ميگردد حق اقامه دعوا را در محكمه دارد٠ سازمان هائي دفاع از حقوق پناهنده گان اين عمل حكومت بريتانيا را تقبيح نموده اند٠ مارگريت ليلی سرپرست رفيوجی كونسل گفت : از اينكه امنيت كامل در افغانستان حكمفرمانيست ، فرستادن اجباری افغان ها قبل از وقت است٠


قرار گزارش روزنامه تايمز چاپ لندن در حدود سی تن افغان كه عريضه های پناهنده گی شان در بريتانيا رد شده بود، ذريعه طياره دربست يا چارتر شام روز دوشنبه به افغانستان فرستاده شدند٠
اين اولين بار است كه افغانها به شكل اجباری از بريتانيا اخراج ميگردند٠
اين گروپ در دو موتر مني بس به ميدان هوائي گټ ويك كه در جنوب لندن موقعيت دارد انتقال داده شدند٠ اين افراد در حالی به طياره رهنمائي مي شدند كه افراد امنيتي بريتانيا در پيشرو و عقب شان قرار داشتند٠
مسی بروك سخنگوی وزارت داخله انگلستان ضمن تائيد موضوع به راديوی آزادی گفت : ما گفته ايم كه پاليسي خارج كردن اجباری را تطبيق ميكنيم٠ من نميتوانم جزئيات اين وعمليات را به شما بدهم٠ ما اين عمليات را با خارج ساختن شمار كوچك آغاز نموده ايم و اين عمليات ديروز شام اجرا شد و طياره حامل شان بريتانيا را ترك گفت٠
قرار گزارشات روزنامه تايمز، از سال ١۳٧۲ به اينسو در حدود سی هزار افغان كه اطفال و خانم های شان شامل اين تعداد نيستند، در بريتانيا تقاضای پناهنده گی كرده اند٠ از آنجمله عرايض تقريبا يازده هزار آنها رد گرديده است٠ نظر به معاهده مورخ ١٩٥١ جينوا به كساني در كشور هاي ديگر پناه داده ميشود كه در كشور خود بنا بر ملحوظات ديني، زباني، نژادی و سياسی مورد آزار و اذيت قرار گيرند٠
سخنگوی وزارت داخله بريتانيا به جواب اين سوال كه آيا برای اين اشخاص موقع داده شده بود كه در محكمه اقامه دعوا نمايند گفت : هركسی كه به خاطر پناهندگی عريضه می دهد حق اقامه دعوا دارد٠ هيچ فردی از بريتانيا تا زمانيكه عريضه اش در جريان باشد خارج ساخته نمي شود٠ بعد از سقوط رژيم طالبان، حكومت بريتانيا افغانها را تشويق به باز گشت داوطلبانه به كشور شان نمود٠ برای هر فرد داوطلب مبلغ شش صد پوند سترلنگ و برای يك فاميل تا دوهزارو پنجصد پوند پيشنهاد گرديد اما صرف ۳٩ نفر حاضر به بازگشت داوطلبانه گرديدند٠
آقای بروك به جواب اين سوال كه آيا تمامي افغانهای كه عريضه های شان رد شده و تعداد شان در حدود يازده هزار ميرسد از بريتانيا اخراج ساخته خواهند شد گفت : هر كسی كه عريضه پناهنده گي اش رد شود، خواه افغان باشد يا كسی ديگر از بريتانيا خارج ساخته ميشوند٠
گروپ های كه از حقوق پناهنده گان دفاع ميكنند به اين عمل حكومت بريتانيا اعتراض كردند٠ رفيوجي كونسل يا شورای مهاجرين گفته است كه بايدبه عمليه باز گشت داوطلبانه فرست بيشتر داده شود٠ مارگريت ليلی سرپرست رفيوجی كونسل گفت : شواهدی در دست است كه امنيت در افغانستان حكمفرما نيست و بر گردانيدن اجباری افغانها به وطن شان قبل از وقت است٠ سخنگوی وزارت داخله بريتانيا به جواب اين سوال كه آيا وضع امنيتی افغانستان برای برگردانيدن مهاجرين مناسب است گفت : اگر وضع امنيتی از نقطه نظر بشری طوری باشد كه بر گردانيدن مناسب نباشد ما همچو كاری نميكنيم٠ ما تنها در صورتی چنين اقدام ميكنيم كه باز گشت شان مصئون باشد و ما از موسسات بين المللي درين زمينه مشوره ميگيريم٠
روزنامه تايمز مي گويد : برگردانيدن اجباری افغانها بعد از آن صورت گرفت كه صدراعظم بريتانيا سه روز قبل از انتخابات محلي اعلان كرد كه تعدا پناه جويان الي ماه سنبله به پنجاه در صد تقليل خواهد يافت٠
از آقای بروك سخنگوی وزارت داخله بريتانيا پرسيده شد كه آيا اين اخراج اجباری افغانها جنبه سياسی ندارد زيرا اين بعد از بيانيه صدر اعظم بريتانيا صورت ميگيرد٠ وی گفت : نه هر گز نه٠ چيزی كه شما ميگوئيد اين است كه صدر اعظم وعده كرده است كه عرايض پناهنده گي به پنجاه در صد تقليل ميابد در حاليكه اين اشخاص قبلا عريضه داده بودند٠ آنها به خاطری خارج ساخته شدند كه عرايض شان رد شده بود٠

مرتبط

XS
SM
MD
LG