لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۸ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۹:۱۶

"در جنگ افغانستان و پاکستان 150 هزار نفر کشته شده اند"


روزنامۀ گاردین در شمارۀ اخیر خود زیر عنوان: "در جنگ افغانستان و پاکستان یکصد و پنجاه هزار نفر کشته شده اند". یک مطلب نشر کرده است.

روزنامه درادامه می نویسد: یک بررسی جدید امریکا نشان میدهد که درجنگ سیزده سال گذشته درافغانستان وپاکستان حدود یکصدوپنجاه هزار نفر به شمول نظامیان وغیرنظامیان کشته شده ویکصدوشصت ودو هزارنفر دیگر زخمی شده اند.

گاردین به اساس این بررسی که توسط برنامۀ هزینه های جنگ ازسوی مرکز مطالعات بین المللی پوهنتون براوون امریکا انجام شده است می نویسد که جنگ افغانستان بجای اینکه پایان یابد شدت بیشتر اختیار کرده و تلفات آن درسال های اخیر به طور قابل ملاحظۀ افزایش یافته است.

گاردین درادامه می نویسد: اینکه امریکا اعلان کرده که ارقام خارج ساختن عساکر خود از افغانستان را کاهش میدهد خود نشانده اینست که جنگ افغانستان درحال پایان یافتن نیست بلکه با گذشت هر روز شدت بیشتر اختیار میکند.

روزنامۀ گاردین می نویسد دراین بررسی همچنین گفته شده که هرچند درگیری ها درچند سال اخیر درشمال غرب پاکستان شدت نسبی دارد ولی جنگ به صورت عموم دراین کشور کاهش اختیارکرده است.

روزنامه می نویسد که دراین بررسی جنگ درافغانستان وپاکستان ارقام تلفات مستقیم جنگ جمع آوری شده است.

گاردین می افزاید که این جنگ تلفات غیرمستقیم هم دارد به این معنی که مردم به سوء تغذیه مواجه،ازخدمات صحی محروم ومجبور به ترک منازل خود می شوند.

بنوشتۀ روزنامه: جمع آوری ارقام اینگونه تلفات غیرمستقیم دشوار است.

نیتا کرافورد، نویسندۀ این گزارش می گوید بررسی جنگ پس از سال های نوزده نود نشان میدهد که تلف شدن مستقیم یک نفر درجنگ به مثابۀ تلف شدن غیرمستقیم سه تا پانزده نفر می باشد.

نیوزویک

دراین میان مجلۀ نیوزویک درشمارۀ اخیر خود دربارۀ تلفات حملات طیاره های امریکایی بدون سرنشین درافغانستان، پاکستان و یمن یک گزارش نشر کرده است.

این گزارش ازسوی ادارۀ ژورنالیزم تحقیقاتی امریکا تهیه شده است.

دریک بخش ازاین گزارش آمده است که طیاره های امریکایی بدون سرنشین درماه می گذشته درحدود پنجاه حمله درافغانستان، پاکستان ویمن انجام داده اند.

مجلۀ نیوزویک می نویسد که حکومت امریکا همۀ معلومات دربارۀ حملات طیاره های بدون سرنشین را محرم نگه می داردولی ادارۀ ژورنالیزم تحقیقاتی امریکا درگزارش ماهانۀ خود ارقام تلفات اینگونه حملات را که ازسوی منابع دیگر مستقل ورسانه های محلی تائید می شوند نشر میکند.

نیوزویک می افزاید این روشن نیست که حملات ماه می طیاره های بدون سرنشین تلفات غیرنظامی داشته است یاخیر.

مجله می نویسد که نظرسنجی هفتۀ گذشتۀ مرکز تحقیقاتی PEW درامریکا نشان دادکه هشتادو پنج فیصد امریکایان ازحملات طیاره های بدون سرنشین حمایت میکنند واین رقم دردوسال گذشته تغییرنکرده است.

ولی بازهم 48 فیصد پاسخ دهندگان در این نظرسنجی ازخطریکه اینگونه حملات به غیرنظامیان متوجه می سازد ابراز نگرانی کرده اند.

XS
SM
MD
LG