لینک های دستیابی پذیر

"از ارایهء خدمات صحی تا مشکلات نیروهای امنیتی"


برنامهء این هفتهء "آزادی و شنونده گان" به نشر پیام های شنونده گان رادیو آزادی که در زمینهء ارایهء خدمات صحی و مسایل مربوط به نیرو های امنیتی افغانستان به این رادیو مواصلت کرده، اختصاص داده شده است.

ظریف نظر همچنان مصاحبهء را با نجیب دانش معاون سخنگوی وزرات داخلهء افغانستان انجام داده است.

XS
SM
MD
LG